Vedtægter

for

Blicheregnens Lokalråd i Silkeborg Kommune

§ 01. Navn

Lokalrådets navn er ”Blicheregnens Lokalråd”.

§ 02. Område

Lokalrådet dækker den nordvestlige del af Silkeborg Kommune.

Området er i det væsentligste, afgrænset af Thorning Skoles distriktsgrænse.

§ 03. Formål

Lokalrådet er et upolitisk samarbejdsorgan, som har til formål

 • At beskæftige sig med emner og området af almen lokal interesse, efter henvendelse fra foreninger, forældrebestyrelser, borgergrupper og enkelte borgere, eller efter initiativ fra Lokalrådet
 • At fremme trivsel og kontakt mellem borgerne indbyrdes
 • At formidle kontakt mellem borgerne og Silkeborg Kommune i sager, der har almen interesse

Lokalrådet afgør om et emne, eller område, er af almen interesse.

§ 04. Lokalrådets sammensætning

Det skal tilstræbes, at lokalrådets sammensætning er repræsentativt for hele området

Lokalrådet består af syv medlemmer, som vælges på den årlige, offentlige generalforsamling.

Udover rådets syv medlemmer, vælges der tre suppleanter (som 1., 2. og3. suppleant) til rådet.

Suppleanten sidder den periode ud, som den person man erstatter, skulle have siddet.

Alle valg gælder for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved det første Stormøde vælges dog 4 medlemmer for to år, og tre medlemmer for et år.

§ 05. Generalforsamling

Offentlig generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i Kjellerup Tidende, med mindst 21 dages varsel.

Til generalforsamlingen inviteres alle beboere med bopæl i området.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Lokalrådets arbejde siden sidste generalforsamling
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til rådet
 6. Valg af suppleanter til rådet
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Alle til generalforsamlingen fremmødte personer over 15 år, og som har bopæl i området, er stemmeberettigede.

Alle personer over 18 år, og som har bopæl i området er valgbare til Lokalrådet.

På generalforsamlingen behandles indkomne forslag.

Forslagene skal være formanden skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 06. Lokalrådets arbejde

På sit første møde efter generalforsamlingen, vælger rådet af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Kassereren kan vælges udenfor Lokalrådet.

Formanden varetager lokalrådets arbejde, og indkalder til mindst et møde i hvert kvartal,

samt i øvrigt efter behov.

Mindst tre medlemmer af Lokalrådet kan forlange, at der indkaldes til Lokalrådsmøde.

Der tages referat ved hvert møde, som gøres offentligt tilgængelige.

Rådet kan nedsætte udvalg efter behov.

Rådets arbejde søges finansieret ved offentlige tilskud, bidrag fra virksomheder, private, diverse organisationer og lignende.

Udgifter i forbindelse med rådsmedlemmernes arbejde, f.eks. porto, kopiering, kørsel udenfor lokalområdet etc., kan refunderes.

§ 07. Vedtægtsændringer

Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor dagsordenpunktet er meddelt ved annoncering i Kjellerup Tidende, med mindst 21 dages varsel, og dersom mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede stemmer for ændringsforslaget.

§ 08. Opløsning

En eventuel opløsning af Lokalrådet kan kun besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Hver af disse generalforsamlinger indkaldes med mindst 21 dages varsel i Kjellerup Tidende.

Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede stemmer for.

Ved opløsning af Lokalrådet tilfalder Lokalrådets midler almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på det møde, hvor opløsningen endeligt måtte blive vedtaget.

Denne vedtægt er godkendt, og ændret, på generalforsamling d. 11. april. 2012.

Til orientering:

Ændringerne består i, at det årlige mødes nu kaldes Generalforsamling, mod tidligere Stormøde.