Generalforsamling torsdag d. 7. april 2016

Generalforsamling i Blicheregnens Lokalråd, torsdag d. 7. april 2016, kl. 19

Thorning Skole, lærerværelset

Referat anført med blåt. Referent, Linda Lyngsøe

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent

På grund af det lille fremmøde, var formanden for lokalrådet dirigent

  • Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling

Formanden aflagde beretning, som efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen

  • Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab var ikke afleveret fra kasserer, og kasserer var ikke tilstede. Efter aftale med direktør fra Silkeborg Kommune, blev det besluttet af fremlægge og godkende regnskabet, på kommende møde i lokalrådet som annonceres offentligt.

  • Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

  • Valg af medlemmer til rådet

På valg er: Peter Hansen (genvalg), Benny Mogensen (genvalg), Linda Lyngsøe (genvalg)

Kristina Nielsen (ikke genvalg)

Genvalg til Peter Hansen, Benny Mogensen og Linda Lyngsøe. Generalforsamlingen gav lokalrådet bemyndigelse til, at finde et nyt medlem hvis lokalrådet finder det nødvendigt.

  • Valg af suppleanter til rådet

Martin Andreasen og Dorit Rask genvalgt. Melder andre sig, træder de i stedet.

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

Cita Brøns er revisor. Der skal findes en revisorsuppleant

  • Eventuelt
  • Opfordring til at bruge Blichfang hver gang. Vi sætter det i system.
  • Kommuneplansrevision på vej. Opfordring til at afholde borgermøde og indsende bemærkninger.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

På Blicheregnens Lokalråds vegne

Linda Lyngsøe

Formand